Fakturace a vystavování daňových dokladů

 

  • zpřehledňuje se text zákona – např. náležitostí daňového dokladu označení poskytovatele a příjemce plnění (§ 29 odst. 1) a označením se pro účely daňových dokladů podle § 29 odst. 4 rozumí obchodní firma nebo jméno a příjmení, popř. název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu a sídlo (§ 29 odst. 4),
  • náležitostí daňového dokladu v případě, kdy je povinen daň přiznat odběratel (např. při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a, dále při přeshraničních obchodech), je údaj „daň odvede zákazník“ – ruší se povinnost uvádět na daňové doklady sdělení, že osobou povinnu přiznat a zaplatit daň je příjemce s odkazem na příslušné ustanovení zákona popř. předpisů EU,
  • věrohodnost elektronického dokladu nadále zajištěna zaručeným elektronickým podpisem, elektronickou značkou anebo elektronickou výměnou informací EDI, nově však může být zajištěna i kontrolními mechanismy procesů (§ 34 odst. 4); na elektronický doklad jako takový však žádné zvláštní nároky kladeny nejsou (§ 26 odst. 3 na rozdíl od současného § 26 odst.4),
  • vystavování elektronických dokladů není podmíněno souhlasem příjemce, příjemce plnění tento souhlas nemůže odepřít (§ 26 odst. 3 na rozdíl od současného § 26 odst. 4); způsob udělení souhlasu přitom zákonem řešen není   
  • řešení otázky převodu daňového dokladu z jedné podoby do druhé včetně převodu z elektronické podoby do listinné (§ 35a odst. 1, dosud upraveno v § 27 odst. 2),
  • zajištění možnosti stahování daňových dokladů přístupných elektronickou cestou pro správce daně (§  35a odst. 4, dosud upraveno § 27 odst. 4)
  • zjednodušený daňový doklad do 10 tis. Kč lze nově použít i pro bezhotovostní úhrady (§ 30)
  • zrušení povinnosti doplňování údajů přímo na daňovém dokladu při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě resp. zahraniční osobou (dosavadní § 31 resp. § 32), při pořízení zboží z jiného členského státu podle dosavadního § 35 nebo v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a,
  • datum doplnění údajů na daňový doklad při pořízení zboží z jiného členského státu již není považováno za datum vystavení daňového dokladu (zrušení dosavadního § 35 odst. 3), podle důvodové zprávy se za datum vystavení (i pro účely pořízení zboží z jiného členského státu podle § 25) má považovat datum vystavení uvedené vystavitelem na daňovém dokladu.

 

Zdroj: www.behounek.eu/news/zvyseni-dani-2013/

 

 

    Kontakt


Ing. Jana PAPEŽOVÁ       +420 724 294 961
       e-mail: ucto.jana@post.cz