Ručení za nespolehlivé plátce

 

Novinkou, která zaskočí nejednoho podnikatele, je ručení odběratele za DPH neodvedené dodavatelem, jestliže bude plnění uhrazeno bezhotovostně na účet, který nebude mít dodavatel zveřejněn na internetu. Daňová správa bude od příštího roku na přání plátce zveřejňovat na internetu čísla bankovních účtů. Není to sice výslovnou povinností plátců, ale na druhou stranu se nezveřejněním čísel účtů pro řadu obchodních partnerů mohou stát nedůvěryhodnými.

Daňové subjekty budou povinně uvádět v přihlášce k registraci své účty používané pro ekonomickou činnost. Použití jiných účtů než účtů oznámených správci daně, bude opět důvodem pro ručení příjemcem plnění za daň nezaplacenou poskytovatelem plnění.Zavádí se nový institut – nespolehlivý plátce. Toto označení získá plátce daně z přidané hodnoty, který závažným způsobem neplní své povinnosti ve vztahu ke správě daně. V případě rozhodnutí o označení plátce DPH za nespolehlivého plátce a nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, zveřejní správce daně tuto skutečnost způsobem umožňujícím dálkový přístup. Že se jedná o nespolehlivého plátce, si bude moci kdokoliv ověřit. Pokud se přesto rozhodne s takovou osobou obchodovat, vystavuje se riziku ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty z tohoto zdanitelného plnění. Obdobně bude přístupná také informace, že plátce přestal být nespolehlivým plátcem.

 

Zdroj: www.podnikatel.cz/clanky/souhrn-dulezitych-zmen-zakona-o-dph-od-roku-2013/

    Kontakt


Ing. Jana PAPEŽOVÁ       +420 724 294 961
       e-mail: ucto.jana@post.cz