Minimální zálohy OSVČ 

Zálohy na zdravotní pojištění:

Hlavní činnost: 

rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022
2024,- Kč 2208,- Kč 2352,- Kč 2393,- Kč 2627,- Kč

Vedlejší činnost

a) při zaměstnání: 0,- Kč

b) plátcem pojistného stát (důchodce, student, rodičovská dovolená atp.) dle výpočtu z přehledu o příjmech a výdajích za předcházející kalendářní rok

 

Zálohy na sociální pojištění:

Hlavní činnost:

rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022
2189,- Kč 2388,- Kč 2544,- Kč 2588,- Kč    2841,- Kč


Vedlejší činnost: 

rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022
876,- Kč 955,- Kč 1018,- Kč 1036,- Kč 1137,- Kč


- Pokud se v předchozím zdaňovacím období pojištěnec nepřihlásil k důchodovému pojištění: 0,- Kč.

 

Zálohy na nemocenské pojištění:

od 1.1.2021: 147,- Kč

od 1.7.2019 do 31.12.2020: 126,- Kč 

od 1.1.2019 do 30.6.2019: 138,- Kč

Rok 2012 - 2018:  115,- Kč

 

Paušální daň

Poplatníkem v paušálním režimu je od prvního dne rozhodného zdaňovacího období poplatník daně z příjmů fyzických osob, který

  • je osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění a podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, na kterou se vztahují právní předpisy upravující tato pojištění a která není vyňata z povinnosti platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění z důvodu dlouhodobého pobytu v cizině,
  • není plátcem DPH a nemá registrační povinnost k této dani, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby,
  • není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti,
  • není dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení,
  • ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím rozhodnému zdaňovacímu období neměl příjmy ze samostatné činnosti převyšující 1 000 000 Kč, s výjimkou příjmů osvobozených od daně, příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně,
  • k prvnímu dni rozhodného zdaňovacího období nevykonává činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně,
  • podá správci daně oznámení o vstupu do paušálního režimu a nejpozději v poslední den lhůty pro podání oznámení o vstupu do paušálního režimu učiní oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti podle zákonů upravujících organizaci a provádění sociálního zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění; tato lhůta je zachována, je-li nejpozději v poslední den této lhůty učiněno podání obsahující údaje požadované v příslušném oznámení správci daně společně s oznámením o vstupu do paušálního režimu nebo živnostenskému úřadu společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi (u již podnikajících osob se předpokládá, že povinnosti ve vztahu k orgánům sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění splnily při zahájení samostatné výdělečné činnosti).
 
Paušální daň je jedna platba, kterou provádí poplatník přihlášený k paušílní dani viz výše na účet správce daně, která v sobě obsahuje tři položky:
 
Rok 2022:
- ZP 2627,- Kč
- SP 3267,- Kč
- daň 100,- Kč
--------------------------
Celkem 5994,- Kč
 
Rok 2021:
- ZP 2393,- Kč
- SP 2976,- Kč
- daň 100,- Kč
--------------------------
Celkem 5469,- Kč
 
 
 

PLATBY ZÁLOH (čísla účtů a termíny pro úhradu)

- čísla účtů, kam zálohy hradit a termíny jejich úhrady naleznete: www.uctodane.com/o-nas/

 

    Kontakt


Ing. Jana PAPEŽOVÁ       +420 724 294 961
       e-mail: ucto.jana@post.cz